Bản phác họa chính trị của TBT Nguyễn Phú Trọng

Khai mạt Đại hội 13 Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đứng hơn một giờ trình bày những nội dung khái quát các văn kiện đại hội. Âm sắc và ngữ điệu tỏ rõ bản lĩnh của một người cầm chịch dày dạn.

Đó là một báo cáo sắc sảo ít có sự thổi phồng, khoa trương như các diễn đạt chính trị thường thấy, về toàn bộ những gì Đảng định hình nên tính chất hiện đại của đất nước như đã tiến hành và trong từng cột mốc sắp tới 2025, 2030, 2045.

Nói một cách tổng quát, bản báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cung cấp một hình dung rõ rệt, đảng không có băn khoăn bảo thủ về đường lối, mà lựa chọn ưu tiên củng cố, nâng tầm của Đảng trước sứ mạng thực hiện khát vọng phát triển của dân tộc, Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, phồn thịnh và hạnh phúc.

Nó là tiền đề để định hình trọng tâm công tác là tiếp tục chỉnh đốn từ trong Đảng mở rộng ra hệ thống chinh trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nhìn thấy rõ thông qua: độ gương mẫu của người lãnh đạo, người đứng đầu; một hê thống chính trị từ mặt trận đến các tổ chức chính trị xã hội hướng về cấp cơ sở thực hiện phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và nhân dân, thực hành giám sát và kiểm soát quyền lực; khơi dậy tính tích cực chinh trị xã hội của nhân dân trong phát triển và quản lí xã hội, đáp ứng quyền thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, thực hiện nền tảng xã hội minh bạch, công khai, xây dựng nhà nước pháp quyền hiệu quả.

Đó có thể coi là cốt lõi của nội dung đổi mới chính trị mà nhiệm kì XIII kế thừa từ thực tiễn công cuộc chỉnh đốn đảng. Nội dung đổi mới cũng là cách kiểm chứng việc thực hiện nó.

Như thường lệ đại hội Đảng cũng xây dựng các định hướng phát triển toàn diện của đất nước nhưng có lẽ trọng tâm đó ông Trọng ít nhấn mạnh bằng nhiệm vụ nâng tầm lãnh đạo, cầm quyền của đảng. Tuy nhiên trong báo cáo của TBT Trọng lần đầu tiên quan điểm chú trọng sự hài hoà giữa thị trường, nhà nước và xã hội trở thành một trong nhưng định hướng đường lối phát triển.

Từ các đúc kết thực tiễn, TBT Trọng không giấu tham vọng muốn nó được thảo luận thành như lí luận cách mạng của Đảng.

Từ các đúc kết thực tiễn, ông Trọng không giấu tham vọng muốn nó được thảo luận thành như lí luận cách mạng của Đảng. Đó là một ấn tượng đáng ghi nhận, và tất nhiên là đầy ngạc nhiên.

Tuy nhiên với tư cách là Tổng bí thư có lẽ báo cáo của ông không thể bỏ qua thực tế Đảng đã khiên cưỡng trong việc xác định mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Sự thiếu vắng nội dung này rất khó thuyết phục vì nó là một mục tiêu tổng quát cúa chiến lược phát triển đến 2020 được xác định dưới thời tổng bí thư Nông Đức Mạnh, sáng nay cũng tham dự khai mạc đại hội XIII.

Nhìn nhận thực tế về sự thất bại của mục tiêu đó chính là cơ sở để các phác hoạ chính trị của đường lối những năm tới có độ tin cậy cao.

Hơn nữa đảng phải gương mẫu thực hiện trách nhiệm giải trình của mình với nhân dân, như là một trong những đúc kết về lí luận cách mạng được trình bày sắc sảo sáng nay của nhà lí luận Nguyễn Phú Trọng.

fb Chánh Tâm

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan