Bộ Chính trị sẽ điều động, chỉ định nhiều nhân sự chủ chốt sau Đại hội XIII

Sau Đại hội XIII của Đảng, để hệ thống tổ chức của Trung ương được kiện toàn, Bộ Chính trị sẽ có những chỉ định nhân sự.

Tại Đại hội XIII của Đảng, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Để kiện toàn tổ chức của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị sẽ điều động, phân công, chỉ định nhiều chức vụ theo thẩm quyền.

Một trong những chức vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng là Thường trực Ban Bí thư, chức vụ này sẽ do một Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm theo sự phân công của Bộ Chính trị. Người giữ chức vụ này ở nhiệm kỳ Đại hội XII là ông Trần Quốc Vượng. Ông Trần Quốc Vượng đã không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa XIII do đã quá tuổi. Như vậy chức vụ Thường trực Ban Bí thư khóa XIII đang chờ Bộ Chính trị quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị sẽ phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Ban Bí thư khóa XIII hiện có 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Bí thư có 14 thành viên.

Ngoài ra, theo thẩm quyền Bộ Chính trị sẽ điều động, phân công công tác với những đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương vào những vị trí lãnh đạo cần được kiện toàn sau Đại hội.

Theo quy định của Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Quân ủy Trung ương, gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Quân đội và một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Quân đội. Tại Đại hội XIII, có 23 tướng lĩnh Quân đội được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, trong số đó có 2 trường hợp được bầu vào Bộ Chính trị (Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Phan Văn Giang).

Cũng theo Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Công an nhân dân, một số đồng chí công tác thuộc Đảng bộ Công an Trung ương.

Tại Đại hội XIII, có 6 tướng lĩnh của lực lượng Công an được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, trong số đó một trường hợp được bầu vào Bộ Chính trị (Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an).

Bài viết liên quan