Lần đầu tiên: Công khai tài sản, thu nhập 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã báo cáo kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trước toàn thể lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.

Đại biểu dự Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đồng chí thành viên UBKT Trung ương. 

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thực hiện Kế hoạch số 53-KH/CQUBKTTW, ngày 11.3.2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công chức Cơ quan, chiều 22.3, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã báo cáo kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trước toàn thể lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.

Căn cứ Luật số 36/2018/QH14, ngày 20.11.2018 của Quốc hội khóa XIV về phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30.10.2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện Công văn 252/TTCP-C.IV, ngày 19.2 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với tất cả cán bộ, công chức thuộc Cơ quan.

Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức trong toàn Cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các thành viên UBKT Trung ương.
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các thành viên UBKT Trung ương.

Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu được Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện từ ngày 18.3.2021 đến 26.3.2021 thông qua hình thức công khai tại cuộc họp.

Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo từ cấp vụ và tương đương trở lên. Đối với các vụ trưởng và tương đương trở xuống công khai tại cuộc họp toàn thể của vụ, đơn vị. Người có nghĩa vụ kê khai chịu trách nhiệm đối với việc kê khai của mình, trường hợp các cá nhân không thực hiện đúng về nội dung, thời gian theo kế hoạch sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Nội dung, trình tự diễn biến cuộc họp được lập biên bản. Việc tổ chức kê khai, công khai và quy định phạm vi công khai bảo đảm theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành ngày 20.11.2018 của Quốc hội và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30.10.2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bài viết liên quan