Ông Võ Hoài Linh vi phạm Nghị định chính phủ về thời hạn giữ tiền cứu trợ?

Đề nghị các cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật

Theo xác nhận của chính ông Võ Hoài Linh với các cơ quan báo chí vào tháng 11-2020, sau 22 ngày kêu gọi đã nhận được số tiền ủng hộ là hơn 13 tỉ đồng.

Tuy nhiên, con số cuối cùng theo Hoài Linh không phải chỉ 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Số tiền này nằm trong tài khoản riêng anh thiết lập kêu gọi ủng hộ đồng bào.

Nhưng cho đến nay, sau 6 tháng ông Võ Hoài Linh vẫn chưa chuyển số tiền này đến đối tượng được nhận là đồng bào lũ lụt miền Trung

Nghị định 64/2008 của chính phủ VN VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO quy định thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ không quá 20 ngày.

Điều 7. Thời gian vận động đóng góp, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ.

1. Thời gian phát động cuộc vận động chậm nhất sau 3 ngày, kể từ ngày thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

2. Thời gian vận động đóng góp:

a) Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh kéo dài không quá 60 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động đóng góp.

b) Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp huyện và các tổ chức, đơn vị khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép, kéo dài không quá 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu cuộc vận động đóng góp.

3. Thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ được thực hiện ngay trong quá trình vận động đóng góp và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp được quy định tại khoản 2 Điều này.

Fb Hoàng Linh 

Bài viết liên quan