trường hợp đặc biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng có phải “trường hợp đặc biệt” ở Đại hội XIII?

Nhân sự chủ chốt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có phải trường hợp...
2021-01-29 18:10:34

“Sửa đổi Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội XIII quyết định”

Đại hội XIII sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ như hiện hành; số lượng các “trường hợp đặc...
2021-01-24 11:17:30