Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên: “nhận vài trăm nghìn đủ mua ổ bánh mì” sao gọi là th.am nh.ũng?

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là t.h.a.m nh.ũng là không th.ỏa đáng.

Theo kết quả cuộc điều tra xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới công bố CSGT là một trong 4 ngành tham nhũng phổ biến nhất.

Đưa ý kiến của mình về vấn đề này tại cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Công an Nhân dân tổ chức sáng 22/11 về nghị định 71/2012/NĐ-CP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ – đường sắt, Bộ Công An không đồng tình với kết luận đó.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là tham nhũng là không thỏa đáng. Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là tham nhũng là không thỏa đáng….

Thiếu tướng Tuyên cho rằng: “th.am nh.u.ng phải là những người có chức, có q.uyền nhưng lợi dụng chức quyền đó bơ’t xe’n, mo’c n.ối lấy tiền của nhà nước. Tôi cho rằng dùng từ th.am nh.ũ.ng phải ở đ.ối t.ư.ợng đó và h.ành vi đó. T.ừ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT t.i.ê.u c.ự.c thì nên ở mức độ đó nó dễ châ’p nh.ận hơn”.

Theo Tổ chức Minh b.ạch Quốc tế, th.am nh.ũ.ng hay th.a.m ô là h.ành vi “của người l.ạ.m d.ụ.n.g chức v.ụ, quyền h.ạn, hoặc cố ý làm trái pha’p l.u.ật để ph.ụ.c vụ cho lợi ích cá nhân”. – Nguồn: Wikipedia.

Theo VOV 

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan