Thủ tướng ký Nghị định mới, chấm dứt tình trạng “biệt phủ không rõ nguồn gốc” của quan chức

Những người có chức, quyền sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập và công khai tại các cơ quan đơn vị. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý tùy tình chất, mức độ với mức cao nhất có thể buộc thôi việc, hạ cấp bậc.

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định số: 130/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2020, quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Biệt thự của nguyên Lãnh đạo tỉnh Miền Trung

Theo đó, những người có nghĩa vụ kê khai hàng đối với ngạch công chức gồm chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, kiểm tra viên hải quan, thuế, thanh tra viên, thẩm phán.

Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải thực hiện kê khai.

Bản kê khai với người giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng và tương đương trở lên công tác tại cơ quan trung ương được niêm yết tại trụ sở và công khai tại các cuộc họp gồm lãnh đạo cấp cục, vụ trở lên.

Bản kê khai của người giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống được niêm yết công khai tại đơn vị hoặc cuộc họp gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên. Bản kê khai của những người khác được niêm yết tại phòng, ban, đơn vị và công khai tại cuộc họp gồm toàn thể công chức, viên chức phòng ban… Các cuộc họp phải có mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập.

Nghị định này cũng yêu cầu công khai bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị, tại doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở công khai, hàng năm cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập do thanh tra hoặc đơn vị phụ trách tổ chức cán bộ thực hiện. Việc thực hiện xác minh sẽ trên cơ sở lựa chọn ngẫu nhiên, đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, trong đó có ít nhất 1 người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, có trách nhiệm bảo vệ, lưu trữ thông tin, khai thác cung cấp thông ti về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

Với quy định về xử lý vi phạm, Nghị định quy định nếu người có nghĩa vụ kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy tính chất, mức độ mà bị xử lý.

Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản, tùy tính chất mức độ mà xử lý bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc, quân hàm.

Đồng thời, người đứng đầu thiếu trách nhiệm tổ chức kê khai, công khai bản kê, nộp bản kê thì tùy tính chất mà xử lý. Nếu có hành vi vi phạm trong tiếp nhận bản kê khai, quản lý sử dụng cơ dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, xác minh, kết luận và công khai kết quả xác minh cũng sẽ xử lý theo mức độ.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, thực hiện đúng thẩm quyền, đối tượng, trình độ, thủ tục. Trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định và nghiêm cấp việc sử dụng không đúng mục đích thông tin, dữ liệu trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Về cung cấp thông tin tài sản, thu nhập, Nghị định quy định những người có quyền yêu cầu cung cấp thông tin là người đứng đầu, cấp phó của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, tổ trưởng tổ xác minh tài sản, thu nhập. Người được yêu cầu cung cấp thông tin trong 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, trường hợp thông tin không có sẵn cung cấp trong 15 ngày.

Bài viết liên quan