Việt Nam đứng đầu trong 5 quốc gia không thể bị chinh phục bởi bất cứ đạo quân xâm lược nào

Đất Nước Việt Nam trải qua hơn 4 nghìn năm lịch sử , Đánh gục các nước lớn xâm lược từ cổ chí kim từ Chư Hầu, Đế quốc đến Bành Trướng v.v .Vì chiến tranh liên miên Do đó chưa đủ điều kiện và thời gian để xây dựng Đất nước HÙNG mạnh .

Sau 45 năm giải phóng và Hòa bình nhưng cũng gặp rất nhiều trở ngại từ chiến tranh đến cấm vận nên cũng không phát triển mạnh mẽ được. Sau thời gian vừa qua đã chứng minh dưới sự Lãnh đạo của NHÀ NƯỚC và tinh thần yêu nước của Nhân dân đã đưa Đất nước chúng ta có vị thế trên mọi lãnh vực đồng thời có tiếng nói giá trị trên Thế Giới.

Nhưng thời gian qua có một số cán bộ cấp cao cho đến hàng loạt các cán bộ cấp dưới đã Tham ô tham nhũng đục khoét Tài sản của NHÀ NƯỚC và của Nhân dân đồng thời làm suy giảm lòng tin của NHÂN DÂN, thế nhưng thời gian qua Lãnh đạo tối cao đã có nhiều quyết định kịp thời và xử lý những bọn THAM Ô THAM NHŨNG cho vào lò hết đã khơi dậy lòng tin của Nhân dân đồng thời hy vọng sắp tới đây Nhân Dân VN sẽ có một đội ngủ Lãnh Đạo cấp cao có đầy đủ Trí tuệ, có Tâm và có TẦM đưa Đất Nước phát triển vượt bậc trong mọi thời Đại sánh vai cùng với các nước HÙNG MẠNH trên THẾ GIỚI.

HY VỌNG và HY VỌNG.

Ran Tran